Rispapir

 • Rispapir Menu
  • DKK 249,00
  Vælg 3 valgfrie rispapirruller
 • Rispapir Laks
  • DKK 89,00
  Laks, salat, avocado, agurk, gulerod, wasabi ...
 • Rispapir Kanikama
  • DKK 89,00
  Crabsticks, salat, avocado, agurk, gulerod, s ...
 • Rispapir Reje
  • DKK 89,00
  Sushi reje, salat, avocado, agurk, gulerod, s ...
 • Rispapir Kylling
  • DKK 89,00
  Crispy kylling, salat, avocado, agurk, gulero ...
 • Rispapir Krebsehaler
  • DKK 89,00
  Krebsehaler, salat, avocado, agurk, gulerod, ...
 • Rispapir Tun
  • DKK 95,00
  Tun, salat, avocado, agurk, gulerod, wasabi c ...
 • Rispapir Crispy Laks
  • DKK 89,00
  Crispy laks, salat, avocado, agurk, gulerod, ...
 • Rispapir Crispy Ebi
  • DKK 89,00
  Crispy reje, salat, avocado, agurk, gulerod, ...